May 212014
 

Rotterdam, 20 mei 2014

Geachte gemeenteraad,

Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen op het ontwerpbestemmingsplan Wielewaal Oost, dat nu ter inzage ligt.

Stichting Charlois aan de Vliet heeft in de periode tussen juni 2011 en april 2014 samen met de bewoners van de Boergoensevliet en omgeving en de (deel)gemeente Rotterdam een visie tot stand gebracht over de Boergoensevliet. Deze visie is in maart 2014 vastgesteld door het bestuur van de Deelgemeente Charlois. Tevens is deze visie en de afspraken over voortgang van de uitvoering opgenomen in het overdrachtsdocument van de deelgemeente.

Naar een win-winsituatie voor de Wielewaal én Oud-Charlois

In de visie zijn enkele passages over de ontsluiting van de Wielewaal opgenomen. De deelgemeente heeft toegezegd zich sterk te maken voor een betere en extra ontsluiting van de Wielewaal aan de zuidzijde bij de Korperweg, waardoor de verkeersdruk op Oud-Charlois afneemt:

“Een dergelijke extra ontsluiting van de Wielewaal creëert een win-winsituatie in beide plangebieden en past in de geest van het originele verkeerscirculatieplan 2009, waar de ontlasting van het woongebied van Oud-Charlois voor doorgaand verkeer als uitgangspunt is genoemd.” (Pagina 18 Visie Boergoensevliet, 2014)

De extra ontsluiting wordt als optie genoemd in het bestemmingsplan Wielewaal Oost. Er staat op pagina 43 het volgende onder punt 5 Mobiliteit en transport:

“De capaciteit van de huidige verkeersstructuur wordt vooralsnog voldoende geacht om de verwachte verkeersbewegingen aan te kunnen. Om op de toekomst voorbereid te zijn, wordt ruimte gereserveerd voor het realiseren van een extra toegangs- en/of uitvalsweg richting de Korperweg. Tevens is een extra toegang gepland in het kader van de veiligheid.”

Stichting Charlois aan de Vliet geeft hieronder de argumenten om een besluit te nemen dat leidt tot een oplossing binnen het gebied van het bestemmingsplan Wielewaal-Oost of om de aanleg van de ontsluiting op de Korperweg nu al te realiseren en aanvullende maatregelen te nemen om de woon- en leefkwaliteit in zowel de Wielewaal als Oud-Charlois te verbeteren.

In het bestemmingsplan staat op pagina 22 dat de Wielewaal aan de noordzijde wordt ontsloten via de Kromme Zandweg. In het zuiden kan het verkeer de wijk verlaten via de Schulpweg naar de Korperweg. Er is geen ingang naar de wijk op deze plek.

De Wielewalers roemen hun ‘splendid isolation’, omdat hun wijk alleen toegankelijk is via de Kromme Zandweg aan de noordzijde. Het nadeel hiervan is dat de ontsluiting van de Wielewaal feitelijk via het kinderrijke Oud-Charlois en in belangrijke mate de Boergoensevliet verloopt, zowel ingaand als uitgaand. Het gaat om een zeer groot aantal voertuigen. Navigatieapparatuur geeft veelal ook de voorkeur aan de Boergoensevliet boven andere routes.

Er wònen niet alleen veel kinderen in Oud-Charlois, maar er zijn ook zeven scholen gevestigd. Oud-Charlois heeft dus belang bij reductie van het autoverkeer om kindvriendelijker en leefbaarder te worden. De Stichting is daarom van mening dat de ontsluiting van de Wielewaal aan de oost- of zuidzijde zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden.

Directe ontsluiting Wielewaal op de Groene Kruisweg

De meest voor de hand liggende oplossing om te komen tot de win-winsituatie voor de beide wijken Oud-Charlois en de Wielewaal binnen het plangebied Wielewaal-Oost is een directe ontsluiting van de Wielewaal op de Groene Kruisweg.

In het bestemmingsplan staat op pagina 43 het volgende te lezen:

“Door in het bestemmingsplan alleen het bestemmings- en langzaam verkeer te faciliteren, ontstaat rust in de woonstraten. Er komt geen doorlopende weg in het gebied. De nadruk ligt dus op langzaam verkeer en bestemmingsverkeer, zo wordt Wielewaal-Oost leefbaar gehouden.”

Dat de naastgelegen kinder- en scholenrijke wijk Oud-Charlois ruimte moet bieden aan dit verkeer – en dus minder leefbaar is – wordt niet gemeld. Wij vinden dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen plan- en effectgebied. Het plangebied is Wielewaal-Oost, maar het effectgebied strekt zich op dit moment in negatieve zin zeker uit tot Oud-Charlois en met name de Boergoensevliet. Dit is onvoldoende meegenomen in de huidige voorstellen.

De leefbaarheid van de beide wijken verbetert als bij de kruising van de Oldegaarde met de Groene Kruisweg of bij de kruising van de Slinge met de Groene Kruisweg de belangrijkste ontsluiting voor de Wielewaal gemaakt wordt. De al aanwezige verkeerslichtinstallaties dienen dan slechts een kleine uitbreiding te krijgen. Deze voor de hand liggende oplossing is aan de orde geweest, maar schijnt te zijn afgewezen omdat de doorstroming op de Groene Kruisweg zou verminderen met het toevoegen van een ontsluiting van de Wielewaal op een bestaande kruising.

Dit bestrijden wij. De toegang tot de Wielewaal voor autoverkeer verloopt deels via de Kromme Zandweg. Daar ontstaat vaak vertraging als het verkeer op de Groene Kruisweg uit zuidelijke richting moet wachten op het verkeer dat staat opgesteld om linksaf te gaan. Ook zijn er geregeld aanrijdingen op deze kruising, waar bovendien veel schoolkinderen gebruik van maken. Een ontsluiting van de Wielewaal bij de Oldegaarde of Slinge maakt bovendien twee kruisingen rustiger en veiliger: de kruising bij de Kromme Zandweg en de iets noordelijker gelegen kruising bij de Albatroslaan. Beide kruisingen liggen in de wijk oud-Charlois.

De Wielewalers is hun splendid isolation van harte gegund. Maar de not-in-my-backyard-oplossing voor de Wielewaal leidt tot een toenemende verkeersdruk in de naastgelegen wijk, waar op eenvoudige wijze ook een aantrekkelijker leefklimaat gerealiseerd kan worden. Oud-Charlois kan namelijk ook profiteren van meer nadruk op langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Net als in de Wielewaal willen Oud-Charloissers dat ook bij hen “zo de wijk leefbaar wordt gehouden” (pagina 43 bestemmingsplan Wielewaal-Oost). Dit is te meer van belang omdat de wijk Oud-Charlois zeer kinder- en zeven scholen rijk is.

Met deze oplossing kan binnen het voorliggende bestemmingsplan de win-winsituatie gecreëerd worden.

Ontsluiting Wielewaal aan de zuidzijde via een nieuwe route naar de Korperweg

De Stichting is ook blij als de op pagina 43 genoemde extra ontsluiting naar de Korperweg komt. Ook dan ontstaat er een win-winsituatie voor beide wijken. Deze oplossing is mogelijk duurder omdat er dan een geheel nieuwe kruising moet worden gemaakt. Bovendien biedt de gemeente Rotterdam een deel van de grond waar die ontsluiting moet komen, nu te koop te aan (Korperweg 29). We hebben de gemeente er al op gewezen dat dat niet handig is, maar we zien tot op heden geen wijziging van de verkoopvoorwaarden of een intrekking van de aanbieding. Dat is curieus als het hier zou gaan om een serieuze optie.

Het Zuiderpark kan groeien in plaats van krimpen

Er komt nog iets bij, want er gaan gronden bestemd voor ‘parkdoeleinden’ verloren in het nieuwe bestemmingsplan. Een deel van de nieuwe extra woningbouw gaat ten koste gaat van deze parkgronden. Volgens de Provincie Zuid-Holland (pagina 17 van het bestemmingsplan) zijn “ruimtelijke ontwikkelingen binnen stedelijk groen mogelijk, indien de groene functie wordt behouden en de kwaliteit van het groen niet wordt aangetast.” De groene functie gaat deels verloren in dit nieuwe bestemmingsplan. De gemeente voert aan dat de nieuwe bebouwing “campus-achtig” is en rekening houdt met “de landschappelijke karakteristieken van het Zuiderpark, zodat de groenstructuur in tact blijft en geen aantasting van de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt” (pagina 18). De stelling van de gemeente is dat het bestemmingsplan het park niet aantast omdat er bomen rond de nieuwe bebouwing komen. Maar als deze redenering zou kloppen, kan ieder park volgebouwd worden, als er maar bomenhagen rond de bebouwing staan.

De Stichting is van mening dat het verlies van groen op het CVV-terrein gecompenseerd moet worden met een versterking van de parkfunctie tussen de Wielewaal en Oud-Charlois. Als het autoverkeer in dit gebied met enkele betrekkelijk eenvoudige maatregelen geweerd wordt, groeit het parkgebied vanaf de Dorpsweg totaan de Schulpweg. De door de bewoners van de Wielewaal zo gewenste ‘splendid isolation’ wordt absoluut niet aangetast als er een extra ontsluiting aan de zuid- of oostzijde van de Wielewaal komt. Er is een aantal varianten mogelijk.

De meest optimale variant is de volgende:

  • de westzijde van de Boergoensevliet wordt afgesloten voor autoverkeer tussen de Huismanstraat en de Kromme Zandweg. Alleen voetgangers en fietsers zijn dan nog toegestaan in dit gebied,
  • de oostzijde van de Boergoensevliet wordt afgesloten voor autoverkeer tussen de Kromme Zandweg en de Talingstraat. Ook hier zijn alleen voetgangers en fietsers dan nog toegestaan,
  • in aanvulling hierop kan De Kromme Zandweg worden afgesloten voor autoverkeer tussen de molen en de Melchertstraat. Het parkeerterrein tussen het tuincentrum en de molen kan dan tevens als keerlus voor auto’s fugeren.

Voor het gevoel van recreanten ‘begint’ het Zuiderpark dan al bij de Huismanstraat omdat men het parkgebied zonder de aanwezigheid van auto’s kan doorkruisen tot aan de Groene Kruisweg. De compensatie aan verloren parkfunctie in vierkante meters is met dit voorstel vermoedelijk niet compleet, maar in gevoelswaarde neemt het Zuiderpark met deze optie aanzienlijk toe. Deze variant versterkt het win-wineffect dat de deelgemeente voor ogen heeft.

Er is ook een andere, zij het mindere, variant denkbaar, die een bijdrage levert aan het terugdringen van de verkeersdruk op de Boergoensevliet in Oud-Charlois:

  • het plaatsen van een eenrichtingverkeerbord voor het autoverkeer in oostelijke richting op de Kromme Zandweg ter hoogte van de Melchertstraat. Het verkeer moet dan over de Schulpweg en de Waalstraat de Wielewaal verlaten. Daar wonen geen kinderen. Deze route is daarom een betere ontsluiting voor de Wielewaal.
  • In het verlengde hiervan ligt ook het afsluiten van de westzijde van de Boergoensevliet voor autoverkeer tussen de Huismanstraat en de Wielewaal.

Het voordeel van vooral de eerste variant (en in mindere mate de tweede variant) is dat de woonkwaliteit in zowel de Wielewaal als Oud-Charlois verbetert. Er is dus werkelijk sprake van win-win, zoals gewenst door het bestuur van de deelgemeente Charlois.

Oplossing sluit aan op proviciaal beleid

Bovendien sluit met name de eerste oplossing naadloos aan op het provinciale én het stedelijke beleid. De provincie wil de groene functie behouden en de kwaliteit van het groen niet aantasten. De groene functie wordt in het bestemmingsplan wel aangetast, want het aantal vierkante meters wordt minder. Naar het oordeel van de Stichting neemt de parkbeleving echter aanzienlijk toe als enkele wegen worden afgesloten voor autoverkeer. De gemeente wil extra investeren in aantrekkelijke groenstedelijke, rustig stedelijke en centrumstedelijke woonmilieus. (pagina 18). Naar het oordeel van de Stichting is een versterking van een groenstedelijk en een rustig stedelijk woonmilieu eenvoudig te bereiken met het realiseren van een nieuwe ontsluiting van de Wielewaal bij de Korperweg in combinatie met de versterking van de parkfunctie aan de noordzijde van de Wielewaal.

De Stichting gunt de bewoners van de Wielewaal hun ‘splendid isolation’ van harte. Het voorstel om het Zuiderpark te versterken door de Boergoensevliet aan de zuidzijde af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de Wielewaal te ontsluiten via de Korperweg doorkruist die ‘splendid isolation’ geenszins. De Stichting is ervan overtuigd dat de woon- en leefkwaliteit met de toepassing van deze zienswijze in de twee wijken, Wielewaal én Oud-Charlois, beter worden.

Met vriendelijk groet, namens het bestuur,

Ursul Schaap, Secretaris Stichting Charlois aan de Vliet

 Posted by at 3:09 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN