Mar 212014
 

In zijn laatste vergadering in maart 2014 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois een visie en schetsontwerp voor de Boergoensevliet vastgesteld. De visie is op initiatief van de bewoners tot stand gekomen. Het proces duurde vier jaar. De nieuwe Boergoensevliet krijgt een romantisch, groen en verkeersluw karakter, “waar het aangenaam verblijven is”.

De medewerking van de gemeente was aanvankelijk moeizaam, omdat “de gemeente alleen aan visies en ontwerpen werkt als er geld is”. Dat geld was er niet. De bewoners vroegen een subsidie aan om wijkbijeenkomsten te houden en een ontwerper aan te stellen. Daardoor is het gelukt. De gemeente is nu trots en heeft zelfs een koosnaam bedacht voor deze bestuurlijke innovatie die ze in meer wijken wil gaan toepassen: het Slow-IP. Een inrichtingsplan (IP) dat in de loop van 20 jaar (slow) uitgevoerd kan worden, zoveel mogelijk met beheergelden en met middelen voor het grootschalig onderhoud dat in het gebied voor 20 jaar nodig is. Dat was het idee van de bewoners. Het is goedkoper en slimmer, vinden zij. Maar er zijn nog meer innovaties mogelijk, blijkt uit de gezamenlijk opgestelde visie.

De Boergoensevliet is een 900 meter lange singel uit het begin van de vorige eeuw. Het is een belangrijke as in de wijk Oud-Charlois. Er staan ruim dertig soorten bomen en talloze heesters. Een parel voor Rotterdam Zuid. Maar in de afgelopen vijftien jaar raakte de singel in verval. De heesters werden niet meer gesnoeid en het overgrote deel van de ruim 300 bomen is er matig of slecht aan toe. Volgens het stedelijke singelplan uit 1999 moest ook de Boergoensevliet opgeknapt worden, maar het gebeurde niet. De bewoners sloegen de handen ineen toen de gemeente in 2010 de heesters wilde rooien en vervangen door gras.

In de visie stellen de bewoners en de deelgemeente ook andere innovaties voor. De overheid moet haar informatie actiever gaan delen met bewoners. Een site met een google-map waarop alle plannen en voornemens van de gemeente staan, kan helpen. Het kostte de bewoners van de Vliet soms jaren om de bestaande gemeentelijke plannen te pakken te krijgen. Verder moet de gemeente haar beschikbare budgeten actiever openbaar maken. De gemeente moest vier jaar geleden tien procent bezuinigen op het beheer van de singel, maar maakte niet bekend om welk bedrag het ging. De bewoners konden de bezuiniging daardoor bijvoorbeeld met een eigen bijdrage niet ongedaan maken. Als blijk van goede wil schonken de bewoners een boom aan de gemeente. Maar het mocht niet baten.

In de visie staat dat het nog beter is als de overheid haar dienstverlening in de wijken aanbiedt in de vorm van basis-, plus- en keuzepakketten, omdat overheid en burger dan serieus zaken kunnen gaan doen. Ook staan er in de visie enkele zaken die nog opgelost moeten worden. Aan de westzijde van de Boergoensevliet mogen auto’s 50 kilometer per uur rijden, omdat ze langs een met een haag afgescheiden trambaan rijden. In de rest van de wijk moet 30 kilometer per uur worden gereden. De bewoners vinden dat 30 kilometer per uur ook voor de westzijde van de Boergoensvliet moet gelden. Maar de gemeente zegt dat ze aan regels is gebonden.

Verder geeft de deelgemeente aan de stad mee om de wijk de Wielewaal een extra in- en uitgang te geven aan de zuidzijde bij de Korpersweg. De deelgemeente stemde aanvankelijk in met de door de bewoners van de Wielewaal gewenst ‘splendid isolation’, maar vergat dat de nieuwe Wielewaal anderhalf maal zoveel woningen krijgt. Veel Wielewalers gebruiken de Boergoensevliet in het scholenrijke Oud-Charlois als toegangsweg tot hun wijk.

 Posted by at 2:55 pm
Mar 142014
 

Tafel Verkeer

De bewoners zijn zeer verbaasd over het feit dat er aan de westzijde van de Boergoensevliet een regime van 50 kilometer per geldt, omdat de tram 50 kilometer per uur moet kunnen rijden op de door een haag afscheiden trambaan. De bewoners verwijzen naar de situatie op autosnelwegen waar op slechts door lijnen gescheiden rijbanen naast elkaar verschillende snelheidsregimes kunnen gelden van 50/70 of 70/90. Dat moet op de Vliet ook mogelijk zijn. Bewoners suggereren hiervoor ook een handtekeningenactie in te zetten.
Volgens de gemeente zijn er rechterlijke uitspraken dat de rechter zo’n situatie van twee snelheidsregimes naast elkaar niet goedkeurt. Ook zou een rechter eventuele boetes niet in stand laten als een weg niet evident is ingericht als 30km-zone. De bewoners zijn heirover verbaasd omdat de rechter op snelwegen wel boetes in stand laat op wegen waar slechts 100 km per uur mag worden gereden waar 130 km per uur zonder problemen technisch mogelijk is.
De bewoners hebben het gevoel dat de overheid met twee maten meet. Die maten zijn in het nadeel van veilig wonen in een kinderrijke wijk.

Interessant in dit verband is de volgende passage van de site van de ANWB:

http://www.anwb.nl/rechtshulp/in-het-verkeer/verkeersregels/verkeersborden

Verkeersregels

Verkeersborden

Is een weg in rijstroken verdeeld, dan kan een bord soms voor één rijstrook gelden. Denk aan matrixborden boven de weg die een maximumsnelheid aangeven. Een parkeerverbod geldt voor de kant van de weg waar dat bord staat. Op andere weggedeelten mag u wel uw voertuig parkeren of uw fiets of bromfiets plaatsen.

De bewoners hopen dat 30 km per uur alsnog mogelijk wordt en dat dan ook het voorrangsregime gewijzigd kan worden in combinatie met snelheidsremmende uitstulpingen bij de zijstraten. Ook suggereren bewoners de uitstulpingen ook aan te leggen als het voorrangsregime niet wijzigt. De afritten van de zijstraten zouden dan moeten meebuigen met de snelheidsremmende uitstulpingen.

De bewoners zijn tevreden met de voorgestelde snelheidsremmende uitstulpingen aan de oostzijde van de Vliet. Ook zijn ze tevreden over het voorstel om fietsers zowel aan de oost- als de westzijde van de Vliet in beide richtingen te laten fietsen. Het voordeel is dan dat ze dan minder van de stoepen gebruik zullen maken. Maar twijfel bestaat over de vraag of dit daadwerkelijk leidt tot een veiliger situatie aan de Vliet, omdat de bewoners het idee hebben dat er langs de Vliet nog steeds gevaarlijk hard gereden wordt.

De kruising Arendsweg/Van Blommesteynweg/Boergoensevliet wordt nog steeds als zeer gevaarlijk gezien. De recente opknapbeurt van het wegprofiel bij De Triangel heeft de situatie misschien zelfs gevaarlijker gemaakt. De voorgestelde maatregelen houden in dat de kruising iets nauwer wordt. Ook zou het wegprofiel van de Arendsweg moeten woorden teruggebracht naar een 30km profiel. Nu is de weg 9 meter breed. Dat moet terug naar 6,5 meter.

Ook vragen bewoners te kijken naar de ontsluiting van de Wielewaal, omdat er veel verkeer over de Vliet van en naar de Wielewaal rijdt.

 

Tafel verblijf/recreatie

De reacties aan de tafel recreatie – of verblijf – op de beelden en uitleg bij de visie waren overwegend positief. De gedachte om de oude insteek qua bomenaanplant (in plukjes in plaats van geordende rijen) te herstellen en variatie verder te vergroten werd goed ontvangen. Daarbij worden nieuwe soorten bijzondere bomen geplant waardoor verblijf aan de Vliet een meer bijzondere ervaring biedt. Het wordt meer een park op die manier. De voetgangersbrug aan de noordzijde wordt ook positief ontvangen. Tussendoor steken naar de Dorpsweg en het bereiken van winkels in de wijk wordt zo veel beter mogelijk. Ook kunnen oudere mensen die slecht ter been zijn en niet de hele Vliet meer rond kunnen zo fijner gebruik maken van het groen. De vlondertjes en vooral ook het wandelpad in het talud aan de Oostzijde worden op prijs gesteld.

 

Het grootste zorgpunt dat bij beide sessies aan bod kwam is de waterkwaliteit. Meerdere buurtbewoners merken op dat de Vliet wel erg vaak hoog staat en dan stinkt. Andere bewoners vragen zich hierbij af hoe het zit met wetgeving. Is het niet zo dat met nieuwe Europese regelgeving ongescheiden overstorten illegaal wordt? En wordt daar wel rekening mee gehouden bij het aanleggen van nieuwe stukken riool en nieuwe duikers? Anders heb je straks een mooie straat met een ondeugdelijke riolering eronder.. Het plan om waterkanten te maken met zuiverende waterplanten is mooi, maar dat verhaal werd ook verteld bij het Zuiderpark en heeft daar ook gefaald.

 

Het tweede zorgpunt is hondenpoep. Heel leuk als je een mooie Vliet bedenkt. Maar je moet niet alleen niet-hondenbezitters uitnodigen met mooie verblijfsmogelijkheden, maar ook hondenbezitters helpen om hondenpoep op te ruimen. Maak een paar ‘hondenhaltes’ met plastic zakjes en plaats prullenbakken en ga handhaven op het opruimen. Zorg ervoor dat de manier waarop de Vliet bedacht is ook inspeelt op verschillende verblijfsmogelijkheden die nu niet of nauwelijks samen plaatsvinden.

 

Tafel groen

 1. Algemene tendens bij de deelnemers was een positief gevoel over de geschetste visie. Hier en daar werden nog de volgende verbeterpunten en aandachtspunten benoemd:
  1. Je ziet soms dat er in de spiegels van de bomen ook weer bloemen of planten zijn geplant. Zou dat ook iets zijn voor sommige plekken op de Vliet?
  2. Het aantal geschetste vlonders wordt als weinig ervaren. Ook is opgemerkt dat ze dicht bij elkaar zitten en dat er dan verderop weer helemaal géén zitplekken waren. Dat werd als jammer ervaren.
  3. Er werd gesproken over de fontein ter hoogte van nummer 108. Er is toegezegd dat dit onderzocht zou worden.
  4. Men zou graag nog wat meer zitplekken in het gras wensen (bankjes)
  5. Men zou graag toch wat poepvrije plekken aan de Vliet willen.
  6. Hou rekening met het feit dat er veel zwerfvuil ligt en dat er, wanneer de beplanting toeneemt, ook het zwerfvuil toeneemt.
  7. Zorg voor meer afvalbakken
  8. Neem fruitbomen op in het  uit te voeren bomenbestand.

 

Voorstellen zij-assen

 • Arendsweg. Bewoners hebben eerder al aangegeven de heestervakken te willen behouden. Aanvoerders hiervan waren de bewoners van de nummers 1 en 5a. Wel zou de bushalte aan de noordzijde gemakkelijker toegankelijk moeten worden. Naar deze voorstellen moet in overleg met de bewoners beter gekeken worden.
 • Verder zou het wegprofiel van de Arendsweg van 9 meter breed naar 6,5 meter moeten. Dat haalt de snelheid uit het verkeer.
 • De Van Blommesteynweg sluit niet aan bij het beeld van de Vliet en de Arendsweg. Het is er een beetje kaal. Er zouden meer bomen geplant kunnen worden, waardoor er een laan karakter ontstaat.

Andere voorstellen voor zij-assen zijn niet besproken met bewoners, omdat ze er niet waren. Bij een  nadere uitwerking is het van groot belang hen wel te betrekken.

 Posted by at 7:47 am

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN