Sep 202014
 

Terecht vraagt burgemeester Aboutaleb deze week om extra geld aan het kabinet voor Rotterdam-Zuid. Maar de gemeente kan nu al veel verbeteren in dat stadsdeel. Daar is nauwelijks extra geld voor nodig, maar wel een andere houding. Ze moet de goede ideeën die er zijn, beter benutten.

De zevenbaans Dorpsweg in Rotterdam-Zuid is een van de ongezondste woonstraten van Nederland. Deze drukke weg van de Maastunnel naar de A15 moet volgens de Stadsvisie 2030 een wijkfunctie krijgen. Het verkeer (tienduizenden voertuigen per dag) moet verplaatst worden naar de Waalhaven Oostzijde. Daar wonen vrijwel geen mensen. Een goed idee van de gemeente. Beide wegen zijn onlangs gerenoveerd, maar de Dorpsweg is niet versmald en de Waalhaven Oostzijde niet verbreed.

Ook een ander goed idee, waar de stad beter van wordt, blokkeert het college van B&W. Tussen de Waalhaven Oostzijde en de Dorpsweg liggen twee woonwijken, gescheiden door een deel van het Zuiderpark: Oud-Charlois en de Wielewaal. De Wielewaal gaat helemaal op de schop en het aantal woningen verdubbelt bijna. Nu vragen bewoners van zowel de Wielewaal als Oud-Charlois aan de gemeente om de Wielewaal een eigen ontsluiting te geven op een al bestaande kruising in het verlengde van de Dorpsweg. Het voordeel is dat beide wijken daardoor rustiger worden èn het Zuiderpark groter. Zeker voor Oud-Charlois is minder verkeer en een gezonder leefklimaat van groot belang. Bovendien zegt de gemeente op te komen voor kindvriendelijke wijken. In Oud-Charlois wonen niet alleen veel kinderen, er staan ook zeven scholen. Maar omdat de Dorpsweg vooral een doorgaande weg moet blijven neemt het college dit goede en goedkope idee niet over. Deze verbetering sluit overigens geheel aan bij de bedoeling van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid: het creëren van meer waarde en betere woonmilieus.

De derde kwestie is de reactie van het college van B&W op vragen van GroenLinks om de wijken van Rotterdam-Zuid beter te verbinden met een ringlijn. De economie op Zuid zou er wel bij varen en de Kuip wordt met het openbaarvervoer beter bereikbaar. Een goed idee dus. Het college van B&W wil zelfs geen onderzoek doen naar de sociaaleconomische gevolgen van beter verbonden wijken en een betere bereikbaarheid van het Feyenoordstadion vanuit de meeste wijken op Zuid.

Zuid steunt natuurlijk de kritiek van Aboutaleb op de kabinetsplannen, maar er is helaas ook nog aanleiding tot ongenoegen over de gemeente zelf. Het kan nu al beter worden.

Stichting Charlois aan de Vliet,

Ido Smits, organisatieadviseur

Ursul Schaap, public affairs- en communicatieadviseur

Koen Stapelbroek, bestuurskundige

 Posted by at 8:02 am
Aug 312014
 

Wij nodigen u van harte uit

Omdat we weten hoe we de Boergoensevliet en zijn zij-assen in Oud-Charlois gaan verbeteren, is er een bewonersfeest op

 • zondag 14 september 2014
 • van 15 tot 18 uur
 • bij de kruising Boergoensevliet/Arendsweg

Wat kunt u er doen?

 • Elkaar ontmoeten en spreken met een hapje en een drankje
 • Kanoën op de Vliet, lopen in aquabubbels over het water, zitten op een vlonder en
 • Mijmeren over een betere toekomst

Waarom zo’n feestje?

De gemeente geloofde er eerst niet in. Maar de bewoners zeiden: “Jammer dat er geen geld is voor een grootschalige verbetering van de Vliet ineens. Maar als we samen een visie hebben, dan kunnen we de verbeteringen toch stapje voor stapje realiseren met geld voor onderhoud?”
Dat gaan we doen. Het is minder duur en met wat geduld is het resultaat net zo goed.

Wat gaat er de komende jaren gebeuren?

 • De wegen langs de Vliet worden op termijn smaller, rustiger en aangenamer voor fietsers en voetgangers.
 • Het groen gaan we beter onderhouden.
 • Er komen vlonders in het water en het voetpad komt deels dichter bij het water te liggen.
 • We gaan werken aan minder hondenpoep, betere waterkwaliteit en diervriendelijke oevers.
 • De koppen van de Vliet krijgen kleurrijke beplanting.
 • Er komt een brug voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Gruttostraat.
 • De gemeente gaat werkzaamheden voor groot onderhoud zo uitvoeren dat we de Vliet steeds een beetje beter maken.

Bij slecht weer gaat het niet door. Kijk op de facebookpgina van Charlois aan de Vliet of op www.cadv.nl voor het laatste nieuws.

 

 Posted by at 12:14 pm
May 222014
 

Stichting Charlois aan de Vliet maakt bij de gemeenteraad bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Wielewaal-Oost. Het college van B&W negeert vooralsnog het besluit van de deelgemeente Charlois om een win-winsituatie te creëren door de Wielewaal een eigen, nieuwe ontsluiting te geven op de Korperweg en de functie van het Zuiderpark te versterken door het gebied tussen de beide wijken verkeersluw te maken. De gemeente is eigenaar van de grond aan de Korperweg waar de extra ontsluiting zonder ingewikkelde procedures gerealiseerd kan worden, maar de gemeente biedt die grond nu te koop aan. De stichting heeft de gemeente er al op gewezen dat dit tegenstrijdig is. Maar de grond gaat niet uit de verkoop. Verder wordt een deel van het park in het ontwerpbestemmingsplan opgeofferd aan woningbouw.

Omdat de Wielewaal geen eigen, directe ontsluiting heeft op doorgaande wegen, wordt het drukker in Oud-Charlois. Het aantal woningen in de Wielewaal stijgt de komende jaren van ruim 500 naar bijna 900. In Oud-Charlois wonen veel kinderen en er zijn zeven scholen gevestigd. De wijk heeft dus belang bij vermindering van het autoverkeer en zeker niet bij een verdubbeling.

De meest voor de hand liggende oplossing om te komen tot de win-winsituatie voor Oud-Charlois en de Wielewaal ligt binnen het gebied van het ontwerpbestemmingsplan Wielewaal-Oost: dat is een directe ontsluiting van de Wielewaal op de Groene Kruisweg. Maar de gemeente wil rust in de Wielewaal “om de wijk leefbaar te houden”, maar gaat daarbij voorbij aan het feit dat de ‘onrust’ in Oud-Charlois daardoor toeneemt. De Wielewaal is alleen toegankelijk via Oud Charlois, met name via de Kromme Zandweg en de Boergoensevliet. Bovendien wordt op de Boergoensevliet regelmatig zeer hard gereden. Uit metingen op een hoek bij een zijstraat bleek dat automobilisten snelheden tot 90 kilometer per uur halen. Vorig jaar sloeg nog een auto over de kop op de Boergoensevliet. De Boergoensevliet is een bomenrijke singel, die talloze voetgangers en kinderen gebruiken om te spelen en als wandelpromenade.

Stichting Charlois aan de Vliet gunt de Wielewalers hun ‘splendid isolation’ van harte en wil die ook zeker niet aantasten. Maar de woon- en leefkwaliteit in Oud-Charlois moet niet achteruit gaan en kan zelfs verbeteren. Ze vindt daarom dat de ontsluiting van de Wielewaal aan de oost- of zuidzijde zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Dat vond de deelgemeente Charlois ook, want de twee wijken èn het Zuiderpark worden er beter van. Zeker in wijken die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zou de gemeente zich moeten inspannen voor deze kwaliteitsverbetering.

Stichting Charlois aan de Vliet doet in haar brief aan de gemeenteraad enkele praktische voorstellen om de verkeersdruk in de wijk nu al te verminderen. Eén of twee nieuwe verkeersborden kunnen al een groot verschil maken.

 Posted by at 7:10 am
May 212014
 

Rotterdam, 20 mei 2014

Geachte gemeenteraad,

Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen op het ontwerpbestemmingsplan Wielewaal Oost, dat nu ter inzage ligt.

Stichting Charlois aan de Vliet heeft in de periode tussen juni 2011 en april 2014 samen met de bewoners van de Boergoensevliet en omgeving en de (deel)gemeente Rotterdam een visie tot stand gebracht over de Boergoensevliet. Deze visie is in maart 2014 vastgesteld door het bestuur van de Deelgemeente Charlois. Tevens is deze visie en de afspraken over voortgang van de uitvoering opgenomen in het overdrachtsdocument van de deelgemeente.

Naar een win-winsituatie voor de Wielewaal én Oud-Charlois

In de visie zijn enkele passages over de ontsluiting van de Wielewaal opgenomen. De deelgemeente heeft toegezegd zich sterk te maken voor een betere en extra ontsluiting van de Wielewaal aan de zuidzijde bij de Korperweg, waardoor de verkeersdruk op Oud-Charlois afneemt:

“Een dergelijke extra ontsluiting van de Wielewaal creëert een win-winsituatie in beide plangebieden en past in de geest van het originele verkeerscirculatieplan 2009, waar de ontlasting van het woongebied van Oud-Charlois voor doorgaand verkeer als uitgangspunt is genoemd.” (Pagina 18 Visie Boergoensevliet, 2014)

De extra ontsluiting wordt als optie genoemd in het bestemmingsplan Wielewaal Oost. Er staat op pagina 43 het volgende onder punt 5 Mobiliteit en transport:

“De capaciteit van de huidige verkeersstructuur wordt vooralsnog voldoende geacht om de verwachte verkeersbewegingen aan te kunnen. Om op de toekomst voorbereid te zijn, wordt ruimte gereserveerd voor het realiseren van een extra toegangs- en/of uitvalsweg richting de Korperweg. Tevens is een extra toegang gepland in het kader van de veiligheid.”

Stichting Charlois aan de Vliet geeft hieronder de argumenten om een besluit te nemen dat leidt tot een oplossing binnen het gebied van het bestemmingsplan Wielewaal-Oost of om de aanleg van de ontsluiting op de Korperweg nu al te realiseren en aanvullende maatregelen te nemen om de woon- en leefkwaliteit in zowel de Wielewaal als Oud-Charlois te verbeteren.

In het bestemmingsplan staat op pagina 22 dat de Wielewaal aan de noordzijde wordt ontsloten via de Kromme Zandweg. In het zuiden kan het verkeer de wijk verlaten via de Schulpweg naar de Korperweg. Er is geen ingang naar de wijk op deze plek.

De Wielewalers roemen hun ‘splendid isolation’, omdat hun wijk alleen toegankelijk is via de Kromme Zandweg aan de noordzijde. Het nadeel hiervan is dat de ontsluiting van de Wielewaal feitelijk via het kinderrijke Oud-Charlois en in belangrijke mate de Boergoensevliet verloopt, zowel ingaand als uitgaand. Het gaat om een zeer groot aantal voertuigen. Navigatieapparatuur geeft veelal ook de voorkeur aan de Boergoensevliet boven andere routes.

Er wònen niet alleen veel kinderen in Oud-Charlois, maar er zijn ook zeven scholen gevestigd. Oud-Charlois heeft dus belang bij reductie van het autoverkeer om kindvriendelijker en leefbaarder te worden. De Stichting is daarom van mening dat de ontsluiting van de Wielewaal aan de oost- of zuidzijde zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden.

Directe ontsluiting Wielewaal op de Groene Kruisweg

De meest voor de hand liggende oplossing om te komen tot de win-winsituatie voor de beide wijken Oud-Charlois en de Wielewaal binnen het plangebied Wielewaal-Oost is een directe ontsluiting van de Wielewaal op de Groene Kruisweg.

In het bestemmingsplan staat op pagina 43 het volgende te lezen:

“Door in het bestemmingsplan alleen het bestemmings- en langzaam verkeer te faciliteren, ontstaat rust in de woonstraten. Er komt geen doorlopende weg in het gebied. De nadruk ligt dus op langzaam verkeer en bestemmingsverkeer, zo wordt Wielewaal-Oost leefbaar gehouden.”

Dat de naastgelegen kinder- en scholenrijke wijk Oud-Charlois ruimte moet bieden aan dit verkeer – en dus minder leefbaar is – wordt niet gemeld. Wij vinden dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen plan- en effectgebied. Het plangebied is Wielewaal-Oost, maar het effectgebied strekt zich op dit moment in negatieve zin zeker uit tot Oud-Charlois en met name de Boergoensevliet. Dit is onvoldoende meegenomen in de huidige voorstellen.

De leefbaarheid van de beide wijken verbetert als bij de kruising van de Oldegaarde met de Groene Kruisweg of bij de kruising van de Slinge met de Groene Kruisweg de belangrijkste ontsluiting voor de Wielewaal gemaakt wordt. De al aanwezige verkeerslichtinstallaties dienen dan slechts een kleine uitbreiding te krijgen. Deze voor de hand liggende oplossing is aan de orde geweest, maar schijnt te zijn afgewezen omdat de doorstroming op de Groene Kruisweg zou verminderen met het toevoegen van een ontsluiting van de Wielewaal op een bestaande kruising.

Dit bestrijden wij. De toegang tot de Wielewaal voor autoverkeer verloopt deels via de Kromme Zandweg. Daar ontstaat vaak vertraging als het verkeer op de Groene Kruisweg uit zuidelijke richting moet wachten op het verkeer dat staat opgesteld om linksaf te gaan. Ook zijn er geregeld aanrijdingen op deze kruising, waar bovendien veel schoolkinderen gebruik van maken. Een ontsluiting van de Wielewaal bij de Oldegaarde of Slinge maakt bovendien twee kruisingen rustiger en veiliger: de kruising bij de Kromme Zandweg en de iets noordelijker gelegen kruising bij de Albatroslaan. Beide kruisingen liggen in de wijk oud-Charlois.

De Wielewalers is hun splendid isolation van harte gegund. Maar de not-in-my-backyard-oplossing voor de Wielewaal leidt tot een toenemende verkeersdruk in de naastgelegen wijk, waar op eenvoudige wijze ook een aantrekkelijker leefklimaat gerealiseerd kan worden. Oud-Charlois kan namelijk ook profiteren van meer nadruk op langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Net als in de Wielewaal willen Oud-Charloissers dat ook bij hen “zo de wijk leefbaar wordt gehouden” (pagina 43 bestemmingsplan Wielewaal-Oost). Dit is te meer van belang omdat de wijk Oud-Charlois zeer kinder- en zeven scholen rijk is.

Met deze oplossing kan binnen het voorliggende bestemmingsplan de win-winsituatie gecreëerd worden.

Ontsluiting Wielewaal aan de zuidzijde via een nieuwe route naar de Korperweg

De Stichting is ook blij als de op pagina 43 genoemde extra ontsluiting naar de Korperweg komt. Ook dan ontstaat er een win-winsituatie voor beide wijken. Deze oplossing is mogelijk duurder omdat er dan een geheel nieuwe kruising moet worden gemaakt. Bovendien biedt de gemeente Rotterdam een deel van de grond waar die ontsluiting moet komen, nu te koop te aan (Korperweg 29). We hebben de gemeente er al op gewezen dat dat niet handig is, maar we zien tot op heden geen wijziging van de verkoopvoorwaarden of een intrekking van de aanbieding. Dat is curieus als het hier zou gaan om een serieuze optie.

Het Zuiderpark kan groeien in plaats van krimpen

Er komt nog iets bij, want er gaan gronden bestemd voor ‘parkdoeleinden’ verloren in het nieuwe bestemmingsplan. Een deel van de nieuwe extra woningbouw gaat ten koste gaat van deze parkgronden. Volgens de Provincie Zuid-Holland (pagina 17 van het bestemmingsplan) zijn “ruimtelijke ontwikkelingen binnen stedelijk groen mogelijk, indien de groene functie wordt behouden en de kwaliteit van het groen niet wordt aangetast.” De groene functie gaat deels verloren in dit nieuwe bestemmingsplan. De gemeente voert aan dat de nieuwe bebouwing “campus-achtig” is en rekening houdt met “de landschappelijke karakteristieken van het Zuiderpark, zodat de groenstructuur in tact blijft en geen aantasting van de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt” (pagina 18). De stelling van de gemeente is dat het bestemmingsplan het park niet aantast omdat er bomen rond de nieuwe bebouwing komen. Maar als deze redenering zou kloppen, kan ieder park volgebouwd worden, als er maar bomenhagen rond de bebouwing staan.

De Stichting is van mening dat het verlies van groen op het CVV-terrein gecompenseerd moet worden met een versterking van de parkfunctie tussen de Wielewaal en Oud-Charlois. Als het autoverkeer in dit gebied met enkele betrekkelijk eenvoudige maatregelen geweerd wordt, groeit het parkgebied vanaf de Dorpsweg totaan de Schulpweg. De door de bewoners van de Wielewaal zo gewenste ‘splendid isolation’ wordt absoluut niet aangetast als er een extra ontsluiting aan de zuid- of oostzijde van de Wielewaal komt. Er is een aantal varianten mogelijk.

De meest optimale variant is de volgende:

 • de westzijde van de Boergoensevliet wordt afgesloten voor autoverkeer tussen de Huismanstraat en de Kromme Zandweg. Alleen voetgangers en fietsers zijn dan nog toegestaan in dit gebied,
 • de oostzijde van de Boergoensevliet wordt afgesloten voor autoverkeer tussen de Kromme Zandweg en de Talingstraat. Ook hier zijn alleen voetgangers en fietsers dan nog toegestaan,
 • in aanvulling hierop kan De Kromme Zandweg worden afgesloten voor autoverkeer tussen de molen en de Melchertstraat. Het parkeerterrein tussen het tuincentrum en de molen kan dan tevens als keerlus voor auto’s fugeren.

Voor het gevoel van recreanten ‘begint’ het Zuiderpark dan al bij de Huismanstraat omdat men het parkgebied zonder de aanwezigheid van auto’s kan doorkruisen tot aan de Groene Kruisweg. De compensatie aan verloren parkfunctie in vierkante meters is met dit voorstel vermoedelijk niet compleet, maar in gevoelswaarde neemt het Zuiderpark met deze optie aanzienlijk toe. Deze variant versterkt het win-wineffect dat de deelgemeente voor ogen heeft.

Er is ook een andere, zij het mindere, variant denkbaar, die een bijdrage levert aan het terugdringen van de verkeersdruk op de Boergoensevliet in Oud-Charlois:

 • het plaatsen van een eenrichtingverkeerbord voor het autoverkeer in oostelijke richting op de Kromme Zandweg ter hoogte van de Melchertstraat. Het verkeer moet dan over de Schulpweg en de Waalstraat de Wielewaal verlaten. Daar wonen geen kinderen. Deze route is daarom een betere ontsluiting voor de Wielewaal.
 • In het verlengde hiervan ligt ook het afsluiten van de westzijde van de Boergoensevliet voor autoverkeer tussen de Huismanstraat en de Wielewaal.

Het voordeel van vooral de eerste variant (en in mindere mate de tweede variant) is dat de woonkwaliteit in zowel de Wielewaal als Oud-Charlois verbetert. Er is dus werkelijk sprake van win-win, zoals gewenst door het bestuur van de deelgemeente Charlois.

Oplossing sluit aan op proviciaal beleid

Bovendien sluit met name de eerste oplossing naadloos aan op het provinciale én het stedelijke beleid. De provincie wil de groene functie behouden en de kwaliteit van het groen niet aantasten. De groene functie wordt in het bestemmingsplan wel aangetast, want het aantal vierkante meters wordt minder. Naar het oordeel van de Stichting neemt de parkbeleving echter aanzienlijk toe als enkele wegen worden afgesloten voor autoverkeer. De gemeente wil extra investeren in aantrekkelijke groenstedelijke, rustig stedelijke en centrumstedelijke woonmilieus. (pagina 18). Naar het oordeel van de Stichting is een versterking van een groenstedelijk en een rustig stedelijk woonmilieu eenvoudig te bereiken met het realiseren van een nieuwe ontsluiting van de Wielewaal bij de Korperweg in combinatie met de versterking van de parkfunctie aan de noordzijde van de Wielewaal.

De Stichting gunt de bewoners van de Wielewaal hun ‘splendid isolation’ van harte. Het voorstel om het Zuiderpark te versterken door de Boergoensevliet aan de zuidzijde af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de Wielewaal te ontsluiten via de Korperweg doorkruist die ‘splendid isolation’ geenszins. De Stichting is ervan overtuigd dat de woon- en leefkwaliteit met de toepassing van deze zienswijze in de twee wijken, Wielewaal én Oud-Charlois, beter worden.

Met vriendelijk groet, namens het bestuur,

Ursul Schaap, Secretaris Stichting Charlois aan de Vliet

 Posted by at 3:09 pm
Mar 212014
 

In zijn laatste vergadering in maart 2014 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois een visie en schetsontwerp voor de Boergoensevliet vastgesteld. De visie is op initiatief van de bewoners tot stand gekomen. Het proces duurde vier jaar. De nieuwe Boergoensevliet krijgt een romantisch, groen en verkeersluw karakter, “waar het aangenaam verblijven is”.

De medewerking van de gemeente was aanvankelijk moeizaam, omdat “de gemeente alleen aan visies en ontwerpen werkt als er geld is”. Dat geld was er niet. De bewoners vroegen een subsidie aan om wijkbijeenkomsten te houden en een ontwerper aan te stellen. Daardoor is het gelukt. De gemeente is nu trots en heeft zelfs een koosnaam bedacht voor deze bestuurlijke innovatie die ze in meer wijken wil gaan toepassen: het Slow-IP. Een inrichtingsplan (IP) dat in de loop van 20 jaar (slow) uitgevoerd kan worden, zoveel mogelijk met beheergelden en met middelen voor het grootschalig onderhoud dat in het gebied voor 20 jaar nodig is. Dat was het idee van de bewoners. Het is goedkoper en slimmer, vinden zij. Maar er zijn nog meer innovaties mogelijk, blijkt uit de gezamenlijk opgestelde visie.

De Boergoensevliet is een 900 meter lange singel uit het begin van de vorige eeuw. Het is een belangrijke as in de wijk Oud-Charlois. Er staan ruim dertig soorten bomen en talloze heesters. Een parel voor Rotterdam Zuid. Maar in de afgelopen vijftien jaar raakte de singel in verval. De heesters werden niet meer gesnoeid en het overgrote deel van de ruim 300 bomen is er matig of slecht aan toe. Volgens het stedelijke singelplan uit 1999 moest ook de Boergoensevliet opgeknapt worden, maar het gebeurde niet. De bewoners sloegen de handen ineen toen de gemeente in 2010 de heesters wilde rooien en vervangen door gras.

In de visie stellen de bewoners en de deelgemeente ook andere innovaties voor. De overheid moet haar informatie actiever gaan delen met bewoners. Een site met een google-map waarop alle plannen en voornemens van de gemeente staan, kan helpen. Het kostte de bewoners van de Vliet soms jaren om de bestaande gemeentelijke plannen te pakken te krijgen. Verder moet de gemeente haar beschikbare budgeten actiever openbaar maken. De gemeente moest vier jaar geleden tien procent bezuinigen op het beheer van de singel, maar maakte niet bekend om welk bedrag het ging. De bewoners konden de bezuiniging daardoor bijvoorbeeld met een eigen bijdrage niet ongedaan maken. Als blijk van goede wil schonken de bewoners een boom aan de gemeente. Maar het mocht niet baten.

In de visie staat dat het nog beter is als de overheid haar dienstverlening in de wijken aanbiedt in de vorm van basis-, plus- en keuzepakketten, omdat overheid en burger dan serieus zaken kunnen gaan doen. Ook staan er in de visie enkele zaken die nog opgelost moeten worden. Aan de westzijde van de Boergoensevliet mogen auto’s 50 kilometer per uur rijden, omdat ze langs een met een haag afgescheiden trambaan rijden. In de rest van de wijk moet 30 kilometer per uur worden gereden. De bewoners vinden dat 30 kilometer per uur ook voor de westzijde van de Boergoensvliet moet gelden. Maar de gemeente zegt dat ze aan regels is gebonden.

Verder geeft de deelgemeente aan de stad mee om de wijk de Wielewaal een extra in- en uitgang te geven aan de zuidzijde bij de Korpersweg. De deelgemeente stemde aanvankelijk in met de door de bewoners van de Wielewaal gewenst ‘splendid isolation’, maar vergat dat de nieuwe Wielewaal anderhalf maal zoveel woningen krijgt. Veel Wielewalers gebruiken de Boergoensevliet in het scholenrijke Oud-Charlois als toegangsweg tot hun wijk.

 Posted by at 2:55 pm
Mar 142014
 

Tafel Verkeer

De bewoners zijn zeer verbaasd over het feit dat er aan de westzijde van de Boergoensevliet een regime van 50 kilometer per geldt, omdat de tram 50 kilometer per uur moet kunnen rijden op de door een haag afscheiden trambaan. De bewoners verwijzen naar de situatie op autosnelwegen waar op slechts door lijnen gescheiden rijbanen naast elkaar verschillende snelheidsregimes kunnen gelden van 50/70 of 70/90. Dat moet op de Vliet ook mogelijk zijn. Bewoners suggereren hiervoor ook een handtekeningenactie in te zetten.
Volgens de gemeente zijn er rechterlijke uitspraken dat de rechter zo’n situatie van twee snelheidsregimes naast elkaar niet goedkeurt. Ook zou een rechter eventuele boetes niet in stand laten als een weg niet evident is ingericht als 30km-zone. De bewoners zijn heirover verbaasd omdat de rechter op snelwegen wel boetes in stand laat op wegen waar slechts 100 km per uur mag worden gereden waar 130 km per uur zonder problemen technisch mogelijk is.
De bewoners hebben het gevoel dat de overheid met twee maten meet. Die maten zijn in het nadeel van veilig wonen in een kinderrijke wijk.

Interessant in dit verband is de volgende passage van de site van de ANWB:

http://www.anwb.nl/rechtshulp/in-het-verkeer/verkeersregels/verkeersborden

Verkeersregels

Verkeersborden

Is een weg in rijstroken verdeeld, dan kan een bord soms voor één rijstrook gelden. Denk aan matrixborden boven de weg die een maximumsnelheid aangeven. Een parkeerverbod geldt voor de kant van de weg waar dat bord staat. Op andere weggedeelten mag u wel uw voertuig parkeren of uw fiets of bromfiets plaatsen.

De bewoners hopen dat 30 km per uur alsnog mogelijk wordt en dat dan ook het voorrangsregime gewijzigd kan worden in combinatie met snelheidsremmende uitstulpingen bij de zijstraten. Ook suggereren bewoners de uitstulpingen ook aan te leggen als het voorrangsregime niet wijzigt. De afritten van de zijstraten zouden dan moeten meebuigen met de snelheidsremmende uitstulpingen.

De bewoners zijn tevreden met de voorgestelde snelheidsremmende uitstulpingen aan de oostzijde van de Vliet. Ook zijn ze tevreden over het voorstel om fietsers zowel aan de oost- als de westzijde van de Vliet in beide richtingen te laten fietsen. Het voordeel is dan dat ze dan minder van de stoepen gebruik zullen maken. Maar twijfel bestaat over de vraag of dit daadwerkelijk leidt tot een veiliger situatie aan de Vliet, omdat de bewoners het idee hebben dat er langs de Vliet nog steeds gevaarlijk hard gereden wordt.

De kruising Arendsweg/Van Blommesteynweg/Boergoensevliet wordt nog steeds als zeer gevaarlijk gezien. De recente opknapbeurt van het wegprofiel bij De Triangel heeft de situatie misschien zelfs gevaarlijker gemaakt. De voorgestelde maatregelen houden in dat de kruising iets nauwer wordt. Ook zou het wegprofiel van de Arendsweg moeten woorden teruggebracht naar een 30km profiel. Nu is de weg 9 meter breed. Dat moet terug naar 6,5 meter.

Ook vragen bewoners te kijken naar de ontsluiting van de Wielewaal, omdat er veel verkeer over de Vliet van en naar de Wielewaal rijdt.

 

Tafel verblijf/recreatie

De reacties aan de tafel recreatie – of verblijf – op de beelden en uitleg bij de visie waren overwegend positief. De gedachte om de oude insteek qua bomenaanplant (in plukjes in plaats van geordende rijen) te herstellen en variatie verder te vergroten werd goed ontvangen. Daarbij worden nieuwe soorten bijzondere bomen geplant waardoor verblijf aan de Vliet een meer bijzondere ervaring biedt. Het wordt meer een park op die manier. De voetgangersbrug aan de noordzijde wordt ook positief ontvangen. Tussendoor steken naar de Dorpsweg en het bereiken van winkels in de wijk wordt zo veel beter mogelijk. Ook kunnen oudere mensen die slecht ter been zijn en niet de hele Vliet meer rond kunnen zo fijner gebruik maken van het groen. De vlondertjes en vooral ook het wandelpad in het talud aan de Oostzijde worden op prijs gesteld.

 

Het grootste zorgpunt dat bij beide sessies aan bod kwam is de waterkwaliteit. Meerdere buurtbewoners merken op dat de Vliet wel erg vaak hoog staat en dan stinkt. Andere bewoners vragen zich hierbij af hoe het zit met wetgeving. Is het niet zo dat met nieuwe Europese regelgeving ongescheiden overstorten illegaal wordt? En wordt daar wel rekening mee gehouden bij het aanleggen van nieuwe stukken riool en nieuwe duikers? Anders heb je straks een mooie straat met een ondeugdelijke riolering eronder.. Het plan om waterkanten te maken met zuiverende waterplanten is mooi, maar dat verhaal werd ook verteld bij het Zuiderpark en heeft daar ook gefaald.

 

Het tweede zorgpunt is hondenpoep. Heel leuk als je een mooie Vliet bedenkt. Maar je moet niet alleen niet-hondenbezitters uitnodigen met mooie verblijfsmogelijkheden, maar ook hondenbezitters helpen om hondenpoep op te ruimen. Maak een paar ‘hondenhaltes’ met plastic zakjes en plaats prullenbakken en ga handhaven op het opruimen. Zorg ervoor dat de manier waarop de Vliet bedacht is ook inspeelt op verschillende verblijfsmogelijkheden die nu niet of nauwelijks samen plaatsvinden.

 

Tafel groen

 1. Algemene tendens bij de deelnemers was een positief gevoel over de geschetste visie. Hier en daar werden nog de volgende verbeterpunten en aandachtspunten benoemd:
  1. Je ziet soms dat er in de spiegels van de bomen ook weer bloemen of planten zijn geplant. Zou dat ook iets zijn voor sommige plekken op de Vliet?
  2. Het aantal geschetste vlonders wordt als weinig ervaren. Ook is opgemerkt dat ze dicht bij elkaar zitten en dat er dan verderop weer helemaal géén zitplekken waren. Dat werd als jammer ervaren.
  3. Er werd gesproken over de fontein ter hoogte van nummer 108. Er is toegezegd dat dit onderzocht zou worden.
  4. Men zou graag nog wat meer zitplekken in het gras wensen (bankjes)
  5. Men zou graag toch wat poepvrije plekken aan de Vliet willen.
  6. Hou rekening met het feit dat er veel zwerfvuil ligt en dat er, wanneer de beplanting toeneemt, ook het zwerfvuil toeneemt.
  7. Zorg voor meer afvalbakken
  8. Neem fruitbomen op in het  uit te voeren bomenbestand.

 

Voorstellen zij-assen

 • Arendsweg. Bewoners hebben eerder al aangegeven de heestervakken te willen behouden. Aanvoerders hiervan waren de bewoners van de nummers 1 en 5a. Wel zou de bushalte aan de noordzijde gemakkelijker toegankelijk moeten worden. Naar deze voorstellen moet in overleg met de bewoners beter gekeken worden.
 • Verder zou het wegprofiel van de Arendsweg van 9 meter breed naar 6,5 meter moeten. Dat haalt de snelheid uit het verkeer.
 • De Van Blommesteynweg sluit niet aan bij het beeld van de Vliet en de Arendsweg. Het is er een beetje kaal. Er zouden meer bomen geplant kunnen worden, waardoor er een laan karakter ontstaat.

Andere voorstellen voor zij-assen zijn niet besproken met bewoners, omdat ze er niet waren. Bij een  nadere uitwerking is het van groot belang hen wel te betrekken.

 Posted by at 7:47 am
Dec 082013
 

Wij nodigen u uit voor de bewonersbijeenkomst op 10 december 2013. Stichting Charlois aan de Vliet en de deelgemeente Charlois bespreken dan met u de definitieve visie op de verbetering van de Boergoensevliet, Boergoensestraat en de zij-straten.
Op 28 september 2013 is de voorlopige visie aan de bewoners gepresenteerd en naar aanleiding van deze bijeenkomst is de definitieve visie verder uitgewerkt. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • het groene karakter van de omgeving Boergoensevliet,
 • de verkeersremmende maatregelen,
 • de recreatieve mogelijkheden.

De definitieve visie wordt in januari 2014 bestuurlijk vastgesteld. Hierna wordt in de komende jaren de Boergoensevliet en omgeving, daar waar de kansen zich voordoen, uitgevoerd conform deze visie.

We kijken uit naar uw komst op:
Datum:  dinsdag 10 december 2013
Locatie: Stichting B.a.d
Adres:   Talingstraat 5, Rotterdam
Inloop:  vanaf 19.30 uur.
Start:    20.00 uur.
Eindtijd: 22.00 uur.

 

 Posted by at 9:13 am
Dec 082013
 

Ideeën en verbeterpunten  vanuit het oogpunt van het groen

 

Er wordt weinig aandacht besteed aan de aanpalende straten. De bewoners vragen zich af waar de plannen zijn voor de Talingstraat, het Nachtegaalplein en de Arendsweg. De Vliet en de zij-assen moeten bij elkaar passen,

De heesters worden als mooi ervaren, maar worden naar mening van de bewoners niet onderhouden. Daarom gaat de voorkeur uit naar gras.

Er heerst enthousiasme over stap 2+. Er wordt aandacht gevraagd voor het parkje bij de Talingstraat. Dat hoort er ook bij?

Bewoners vragen om bankjes.

In de Schilperoortstraat verdwijnen nu bomen. Wat is daar de visie?

Bewoners vragen om prullenbakken.

Bewoners willen graag dat de Boergoensestraat groener wordt.

Bewoners zijn positief over een pad langs de Boergoensevliet dat over het talud glooit en over het groen in de voorgestelde visie.

Bewoners vragen aandacht voor het bijhouden en schoonmaken van de omgeving.

 

Ideeën en verbeterpunten  vanuit het oogpunt van het verkeer

Het is van belang om ‘geluid’ als aandachtspunt mee te nemen (vrachtwagens).

Bewoners willen graag dat de snelheid naar beneden wordt gebracht en gehandhaafd wordt.

Het trillen van de huizen door zwaar verkeer wordt als vervelend ervaren.

Er worden ideeën geopperd om het zwaar verkeer / snelheid uit de straat te halen: plantenbakken, verkeersdrempels, witte bollen in het wegdek.

Zorg dat snelverkeer geblokt wordt en fietsers door kunnen.

Bewoners ervaren dat het verkeer is toegenomen.

Het is van belang dat er inzicht komt waarom er zoveel verkeer langskomt.

Het zou fijn zijn om twee kanten op te kunnen fietsen.

Bewoners zijn van mening dat er meer ruimte voor fietsers komt, wanneer er minder hard gereden wordt.

Bewoners benadrukken het belang van handhaving om het verkeer veiliger te maken.

De snelheid van het verkeer moet lager worden.

Er zijn veel scholen aan de buurt. Het is van belang dat er rustiger gereden wordt.

Het is van belang om na te denken over piekdrukte rond schooltijden.

We moeten er rekening mee houden dat politie en hulpdiensten er wel doorheen kunnen.

De ontsluiting van de Wielewaal heeft gevolgen voor de verkeersdrukte in Oud-Charlois. Het is van belang hier aandacht voor te hebben.

 

Ideeën en verbeterpunten  vanuit het oogpunt van recreatie

Er wordt aandacht gevraagd voor oudere mensen. Die willen graag op een bankje zitten.

Bewoners vragen om meer afvalbakken. Enerzijds voor het opruimen van poepzakjes, anderzijds om gebruikers van de Vliet de mogelijkheid te geven hun afval kwijt te kunnen.

Het is van belang dat bewoners hun hond uit kunnen laten dicht bij huis. Bewoners vragen zich af of dit langs de hele Vliet moet kunnen. Er wordt een idee geopperd om de uitlaatzone (op veilige wijze) te combineren met de trambaan. Daar lopen nu ook veel hondenbezitters en er wordt niet gerecreëerd.

Ook bewoners mogen alert zijn en hondenbezitters aanspreken op het niet opruimen van hondenpoep.

Bewoners willen graag meer bankjes. Er is echter ook angst dat bankjes hangjongeren aantrekken en alle daarbij behorende rommel.

Bewoners willen graag tussen het groen doorlopen.

Meer speelgelegenheid voor kinderen wordt niet als nodig ervaren. Er is voldoende speelgelegenheid in de buurt.

Om prettig te kunnen recreëren is het van belang dat de verkeerdrukte en de verkeerssnelheid afneemt.

Het wordt van belang geacht dat de Vliet een vriendelijke uitstraling behoudt.

Bewoners geven aan dat, voor goede recreatie, het  van belang is om meer weg te halen (poep en verkeer) dan toe te voegen.

De meerwaarde van een brug wordt gezien in de mogelijkheid om met de fiets of wandelend niet meer ‘om te hoeven rijden / lopen”.

De mogelijkheid van tweerichtingsverkeer voor fietsen wordt als positief ervaren.

Vlonders in het water worden als idyllisch ervaren.

Het is prettig als er activiteiten aan de Vliet worden georganiseerd (koek en zopie, wandeling, bijeenkomsten)

Het vissen aan de Vliet mag duidelijker  en zichtbaarder naar voren komen (vlonders).

Zitten in het gras (refererend aan de Noordersingel) zou heel fijn zijn.

Bewoners willen dat het ontwerp niet uitnodigt tot groepsrecreatie (barbecues, etc.).

De kop van de Vliet op de kruising met de Arendsweg (voormalig rozenperk) zou een betere bestemming mogen krijgen. Gedacht wordt aan bankjes rond de vleugelnoot. Grint in plaats van gras, omdat hier nogal drassig is. Een jeu de boule baan. Een andere optie is een muziektent, die als centrale plaats voor activiteiten dient, een prieel in het water aldaar.

Bewoners ervaren een wandelpad door het gras als goed idee.

Een brug zou een houten, landelijke uitstraling moeten hebben.

Bewoners willen graag een wisselende beplanting.

Het is van belang dat de waterkwaliteit constant is (dieper  graven, pompen?).

De natuurlijke oever wordt als belangrijk ervaren (voor flora en fauna).

Het is van belang dat er voldoende verlichting is om te recreëren. Er zijn nu een aantal donkere stukken op de Vliet.

 

 Posted by at 8:51 am
Sep 062013
 

Stichting Charlois aan de Vliet heeft van de deelgemeente een subsidie gekregen om samen met de bewoners en de gemeente een verbeterplan (visie en ontwerp) te maken voor de Boergoensevliet, Boergoensestraat en hun zij-assen. Dit najaar gaan we met u dat plan maken.

Bewonersbijeenkomst: zaterdag 28 september 2013
Tijd: van 15 – 17 uur
Plaats: Stichting B.a.d,  Talingstraat 5

1. Vindt u dat de Boergoensevliet en de zijstraten groen moeten blijven?

Als u wilt meepraten over sfeer en de uitstraling van de Boergoensevliet, Boergoensestraat en hun zij-assen dan bent u van harte welkom. De meeste bewoners willen het groene en romantische karakter van de Vliet en omgeving behouden. Dat blijkt uit een enquête die in september vorig jaar is gehouden. Maar er zijn wel vragen. Het gaat niet goed met de bomen en het groen. De heesters zijn 20 jaar verwaarloosd. Ze staan er daarom lelijk bij. Veel bomen groeien niet goed meer. Ze moeten vervangen worden, bijvoorbeeld langs de trambaan en langs het pad aan de oostzijde van de Vliet. Wat zijn de mogelijkheden?

2. Het wordt drukker in Oud-Charlois

Ook als u wilt meepraten over het autoverkeer in Oud-Charlois, dan bent u van harte welkom. Er rijden overdag meer dan 3.000 auto’s over de Boergoensevliet. Ze rijden vaak hard. Te veel auto’s halen langs de Vliet 80 kilometer per uur waar 30 is toegestaan.  Veel verkeer van en naar de Wielewaal en het bedrijventerrein rijdt door de wijk en langs de scholen. Er staan in de wijk drie basisscholen en vier middelbare scholen.
De deelgemeente heeft in 2009 een Verkeers­circu­latie­plan voor Oud-Charlois en de Wielewaal opgesteld. Veel verbeteringen uit dit plan zijn al uitgevoerd. Binnenkort wordt de Dorpsweg veiliger. Er is wel een nadeel: verkeer uit de richting Rhoon kan dan ook tijdens de ochtendspits bij de Fuutstraat de wijk inrijden.
In het Verkeerscirculatieplan van de gemeente staat dat de Wielewaal een eigen toegangsweg vanaf de Groene Kruisweg zou kunnen krijgen. Dat zou Oud-Charlois veel rustiger maken. De deelgemeente gaat dit (nog) niet uitvoeren. Er komen wel veel meer woningen in de nieuwe Wielewaal: van 500 naar 800. Het wordt dus drukker in Oud-Charlois als er niets gebeurt. Wat is uw mening over verkeer en drukte in de wijk? Welke maatregelen zijn nodig en mogelijk om de Vliet verkeersluw te maken? En: moeten er bijvoorbeeld extra fiets- en voetgangersbruggen komen?

3. Recreëren langs de Boergoensevliet

Wilt u ruimte om te zitten langs de Vliet? Wilt u  speelruimte voor kinderen? Wat doen we met de hondenpoep? De meeste mensen willen geen last hebben van hondenpoep. Dat moet dus slim geregeld worden. Er zijn voorbeelden hoe dat kan.

De meeste mensen willen op een bankje langs het water kunnen zitten. Maar hoe komen ze daar dan? Ook willen ze dat kinderen veilig langs de Vliet kunnen spelen. Verder wil de meerderheid van de mensen extra bruggen voor fietsers en voetgangers.

Wat zijn uw ideeën?

Geef je reactie nu alvast op www.facebook.com/Boergoensevliet, of plaats een opmerking hieronder. Kom in ieder geval op 28 september.

 Posted by at 6:25 pm
Sep 052013
 

De Boergoensevliet en de Boergoensestraat lopen door het hart van het oude Charlois en kregen officieel hun naam op 7-3-1900.

Wie kent niet die prachtige lommerrijke ‘vliet’, met haar hoeden en pettenkant en de ‘straat’ met bekende winkels als Schippers, fotozaak van Broekhuizen, boekhandel Blok, Jamin, bakker Bijl. Het moordenaartje van de RTM dat richting de eilanden reed en naar de Rosestraat, de Bethelkerk, de vele scholen zoals de Wilhelminaschool, de Marnixschool, Kleuterschool Zonnig Leven, De Triangel, het scholencomplex aan de Zegenstraat, tramlijn 2 en niet te vergeten de consumptiekraam van Bolle Klaas. De Boergoensevliet stond en staat in het centrum van het leven van de Charloissers en is nog steeds mooi en oogt op sommige plekken niet veel anders als 70 jaar geleden en laten we hopen dat dit zo blijft. De fototentoonstelling over de  ‘Vliet’ e.o. zit vol met prachtige foto-onderwerpen van toen tot nu en wij nodigen u dan ook van harte uit die te komen bekijken in onze Oudheidkamer.

De tentoonstelling is geopend tot 7 december. De Oudheidkamer is gevestigd aan de Wolphaertsbocht 105 in Rotterdam Oud Charlois (bereikbaar met tram 2).Openingstijden zijn zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur behoudens feestdagen.  Telefoonnummer 010-4806618

 Posted by at 7:19 am

Counter created by http://emailextractor14.com

Get Cloud PHP Hosting on CatN